Ebook Các phương pháp thẩm định giá trị máy móc và thiết bị: Phần 2 - Đoàn Văn Trường

Ebook "Các phương pháp thẩm định giá trị máy móc và thiết bị: Phần 2" trình bày nội dung về công tác thẩm định giá máy móc thiết bị ở Việt Nam trong một số năm qua, và phương hướng phát triển trong những năm tới.
Đăng nhập để bình luận