Ebook Tổ chức kinh doanh nhà hàng: Phần 2 - PGS.TS. Trịnh Xuân Dũng

Ebook "Tổ chức kinh doanh nhà hàng: Phần 2" trình bày nội dung qua các chương sau: chương 5 dự toán doanh thu và chi phí, chương 6 nguồn tài chính để kinh doanh, chương 7 những vấn đề về pháp luật và thuế, chương 8 xác định nghề nghiệp và tổ chức nhà hàng.
Đăng nhập để bình luận