TÍNH GIÁ CÁC ĐỐI TƯỢNG KẾ TOÁN VÀ KẾ TOÁN CÁC NGHIỆP VỤ KINH TẾ CHỦ YẾU TRONG DOANH NGHIỆP

Khái niệm Tính giá các đối tượng kế toán là một phương pháp kế toán nhằm tính toán giá trị ghi sổ và biểu hiện bằng hình thức giá trị tiền tệ của các đối tượng kế toán của đơn vị theo những nguyên tắc và yêu cầu cơ bản của chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán.

Từ khóa: đối tượng kế toán, tài chính doanh nghiệp, kế toán kiểm toán, nghiệp vụ kế toán, nghiệp vụ kiểm toán

pdf 62 trang | Chia sẻ: tailieu_bachviet | Ngày:24/09/2013 | Lượt xem:88 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận