Tuyển tập Các phương pháp thẩm định giá trị tài sản: Phần 1 - Đoàn Văn Trường

"Tuyển tập Các phương pháp thẩm định giá trị tài sản: Phần 1" trình bày các nội dung sau: những cơ sở lý luận của thẩm định giá và giới thiệu về công tác thẩm định giá, các phương pháp thẩm định giá trị bất động sản, các phương pháp thẩm định giá trị máy móc và thiết bị.
Đăng nhập để bình luận