Tuyển tập Các phương pháp thẩm định giá trị tài sản: Phần 2 - Đoàn Văn Trường

"Tuyển tập Các phương pháp thẩm định giá trị tài sản: Phần 2" trình bày các nội dung sau: các phương pháp thẩm định giá trị tài sản vô hình, các tiêu chuẩn thẩm định giá của ủy ban tiêu chuẩn thẩm định giá quốc tế (IVSC) năm 2000 và những phép toán áp dụng trong công tác thẩm định giá.
Đăng nhập để bình luận