ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG KINH TẾ THƯƠNG MẠI ĐẠI CƯƠNG

Thương mại là một phạm trù kinh tế ra đời và tồn tại gắn liền với sự ra đời và tồn tại của Kinh tế hàng hóa.
Về mặt lịch sử, kinh tế loài người đã trải qua hai quá trình là Kinh tế tự nhiên và kinh tế hàng hóa. Xã hội loài người bắt đầu bằng kinh tế tự nhiên. Trong nền kinh tế tự nhiên con người sản xuất ra các sản phẩm với mục đích phục vụ cho nhu cầu của bản thân họ,vì thế chưa có trao đổi hàng hóa và dịch vụ....

Từ khóa: kinh tế thương mại, bản chất kinh tế, quá trình tái sản xuất xã hội, trao đổi hàng hóa, hoạt động thương mại, Phân loại Thương mại

doc 61 trang | Chia sẻ: tailieu_bachviet | Ngày:10/10/2013 | Lượt xem:104 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận