Ebook Các phương pháp thẩm định giá trị máy móc và thiết bị: Phần 1 - Đoàn Văn Trường

Ebook "Các phương pháp thẩm định giá trị máy móc và thiết bị: Phần 1" trình bày nội dung thông qua các chương sau: chương 1 giới thiệu về thẩm định giá máy móc thiết bị, chương 2 các phương pháp thẩm định giá máy móc và thiết bị.
Đăng nhập để bình luận